صفحه نخست / ۶۳۸-۱۳۰۰ م. (دوره اسلامی)

۶۳۸-۱۳۰۰ م. (دوره اسلامی)

۶۳۸-۱۳۰۰ م. (دوره اسلامی)

۴

پلان معماری مرحله نخست مسجد دوره اسلامی شوش

۶

پلان معماری مرحله دوم مسجد دوره اسلامی شوش

مسجد شوش

بازسازی مسجد اسلامی شوش در مرحله دوم معماری

Untitled-21

عمارت عمومی یا خانقاه