صفحه نخست / ۵۲۲-۳۳۰ پ.م (شوش در دوره امپراتوری هخامنشی)

۵۲۲-۳۳۰ پ.م (شوش در دوره امپراتوری هخامنشی)

۵۲۲-۳۳۰ پ.م (شوش در دوره امپراتوری هخامنشی)