صفحه نخست / ۴۰۰۰-۳۹۰۰ پ.م (دوره شوش پایانی)

۴۰۰۰-۳۹۰۰ پ.م (دوره شوش پایانی)

۴۰۰۰-۳۹۰۰ پ.م (دوره شوش پایانی)