صفحه نخست / ۲۱۰۰-۱۹۰۰ پ.م (سلسله سیمشکمی)

۲۱۰۰-۱۹۰۰ پ.م (سلسله سیمشکمی)

در حدود ۲۰۰۰پ.م پادشاهان اور (سومر) شوشان را مجدداً ضمیمه خاک خود کردند و در شوش دو معبد عظیم برای زوج الهی اینشوشیناک و نین هورسگ ساختند. اما امپریالیزم سومری به اتحاد شاهزادگان ایلامی که تا آن موقع مطیع سومریان بودند منجر گردید؛ نخست سیماشکی‌ها در شمال و سپس انشانی‌ها در شرق.