صفحه نخست / گالری عکس

گالری عکس

باروی شوش-ضلع شمال شرقی
باروی شوش-ضلع جنوب غربی

شهر پانزدهم-ضلع غربی
ستون سنگی-کاخ آپادانای شوش
طرح شماتیک مختصات کاخ اردشیر شوش
سرستون گاودیس-کاخ آپادانای شوش
طرح بازسازی کاخ آپادانای شوش
کاخ آپادانا و باروی شوش-ضلع شمال شرقی
آپادانای شوش-ضلع جنوب غربی
کاخ آپادانای شوش-ضلع شمال شرقی
باروی شوش-نمای شب
باروی شوش-ضلع جنوب غربی
کاخ شاوور (اردشیر) شوش-ضلع شمال غربی
باروی شوش-ضلع شرقی