هدیش

در چند صد متری شمال‌غربی دروازه داریوش و در نزدیکی حاشیه شمال‌غربی شهر شاهی بنایی بنام هدیش قرار دارد.

این بنا به ابعاد ۲۴×۲۴ متر با ایوان های ستوندار در شمال و جنوب و چهار اتاق متقارن پیرامون فضای مرکزی مربع شکلی است که دیوارهای داخلی تا حدی آن را تقسیم کرده است. در کتیبه‌های سه زبانه‌ای از خشایارشا بر پایه ستونی مکشوف از آنجا، ساخت این بنا را به داریوش پدر وی نسبت داده شده است. جالب است که خشایارشا این ورودی را «هَدیش» تحت الفظی به معنای «کاخ» می‌خواند که داریوش نیز هنگام سخن گفتن از کاخ بسیار بزرگتر خویش همین واژه را بکار برده است. پیر آمیه این بنا را مشابه طاق نصرت دانسته است.