صفحه نخست / لویس لوبرتون و کاوش در تپه‌های پیش‌از تاریخ شوش (۱۹۳۵ – ۱۹۳۲ م.)

لویس لوبرتون و کاوش در تپه‌های پیش‌از تاریخ شوش (۱۹۳۵ – ۱۹۳۲ م.)

لویس لوبرتون و کاوش در تپه های پیش از تاریخ شوش (۱۹۳۵ – ۱۹۳۲ م.)