صفحه نخست / بهای بلیت | زمان بازدید

بهای بلیت | زمان بازدید

بهای بلیت

بهای بلیت برای ایرانیان :

بلیت درجه یک برای بازدید از موزه و قلعه شوش : ۳۰٫۰۰۰ ریال

بلیت درجه دو برای بازدید از کاخ آپادانا : ۲۵٫۰۰۰ ریال

 

بهای بلیت برای غیر ایرانیان :

بلیت درجه یک برای بازدید از موزه و قلعه شوش : ۲۰۰٫۰۰۰ ریال

بلیت درجه دو برای بازدید از کاخ آپادانا : ۱۵۰٫۰۰۰ ریال

 

زمان بازدید

زمان بازدید از موزه :

زمستان هر روز  ۱۷-۹

تابستان هر روز  ۱۸-۹

 

زمان بازدید از محوطه باستانی :

هر روز ۱۷-۸