صفحه نخست / مدیریت و کارکنان

مدیریت و کارکنان

مدیریت

محمدحسین ارسطوزاده

مدیر پایگاه

 

مهدی امیدفر

معاون پایگاه

کارشناس ارشد باستانشناسی

 

واحد پژوهش

لقمان احمدزاده

مسئول واحد پژوهش

کارشناس ارشد باستانشناس

 

منصور بزرگمهر

کارمند واحد پژوهش

کارشناس ارشد اسطوره شناسی و زبانشناسی تاریخی

bozorgmehr996@yahoo.com

 

محمد حیدری راد

کارمند واحد پژوهش

کارشناس فرش و صنایع دستی

 

موزه شوش

امیر یزدانفر

مسئول موزه شوش

کارشناس ارشد باستانشناسی

yazdanfaramir@yahoo.com

محمد شکیبایی

کارمند موزه

 

عبدالرضا امیری

کارمند موزه

کارشناس زبان انگلیسی

 

ابراهیم کرد

کارمند موزه

کارشناس

 

محمد اناچیل

کارمند موزه

کارشناس زبان انگلیسی

 

حبیب زارع

متصدی باجه بلیت فروشی

 

محمد زیره نژاد

متصدی باجه بلیت فروشی

 

رحیم کرد

متصدی باجه بلیت فروشی

 

واحد اجرایی

علی بویری

مسئول واحد اجرایی

کارشناس باستانشناسی

 

کبری قربانی

کارمند واحد اجرایی

کارشناس ارشد مرمت و احیای بناهای تاریخی

 

واحد فنی

صبرا هوری

کارمند واحد فنی

کارشناس ارشد معماری

 

سمانه پالیزوان

کارمند واحد فنی

کارشناس ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

 

مرکز اسناد

 

نساء دیناروند

متصدی مرکز اسناد

کارشناس ارشد باستانشناسی

 

امور مالی

محمد کثیر

متصدی امور مالی

کارشناس مدیریت بازرگانی

 

دبیرخانه

هاجر میر

متصدی دبیرخانه

کارشناس باستانشناسی

 

روابط عمومی

زینب مولایی

متصدی روابط عمومی و اخبار

کارشناس مدیریت بازرگانی

 

آزمایشگاه مرمت اشیاء

هادی میرولی

مسئول آزمایشگاه

کارشناس باستانشناسی

 

اکرم کُر زنگنه

کارمند آزمایشگاه

کارشناس مرمت آثار تاریخی

 

مهسا زمزم

کارمند آزمایشگاه

کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی

 

سکینه کاوندی

کارمند آزمایشگاه

کارشناس مرمت آثار تاریخی

 

سالن معرفی

زهرا فیض حداد

متصدی سالن معرفی

کارشناس ارشد باستانشناسی

 

امنای اموال

حمید سرخه

امین اموال

کارشناس باستانشناسی

 

فرهاد تقدسی

امین اموال

کارشناس باستانشناسی

مسعود رکابی

امین اموال

کارشناس باستانشناسی

انبارداری

محمد چلداوی

انباردار

 

نمایندگی حقوقی

مسلم چنانی

نماینده حقوقی

کارشناس حقوق قضایی

 

نیروی ترابری

سید احمد تفاخ

کارشناس الاهیات

 

عزیز اسماعیلی

دیپلم